„Studia de Arte et Educatione” poświęcone są przede wszystkim sztukom wizualnym widzianym w kontekście edukacji artystycznej. Pismo sięga również do dziedzin pokrewnych, otwierając się na interdyscyplinarne dyskusje nad problemami współczesnej humanistyki.

Wersją pierwotną Rocznika Wydziału Sztuki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, „Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione” jest wersja elektroniczna: nr ISSN 2300-5912.
(Wersja drukowana nr ISSN 2081-3325 jest wersją wtórną)

Od tomu XVI czasopismo ukazuje się tylko w wersji elektronicznej.

Tom 18 Nr 377 (2023): Mapowanie kultury audiowizualnej, kultura audiowizualna jako mapa

W dobie płynnej nowoczesności teksty i praktyki kultury audiowizualnej stanowią integralną część fragmentarycznej oraz niestabilnej rzeczywistości, służąc równocześnie za lustro, w którym ta się przegląda. W rezultacie można założyć, że kultura audiowizualna staje się swego rodzaju mapą wielopłaszczyznowych przemian: społecznych, politycznych, historycznych bądź artystycznych, które są diagnozowane w poszczególnych artykułach.  Te stanowią albo miniaturowe kompendia wiedzy, rodzaj repetytoriów poświęconych wybranym zagadnieniom i ujmującym je w sposób przeglądowy oraz syntetyczny, albo wnikliwe studia przypadku. Numer składa się z dwóch działów: Pejzaże filmowe i medialne oraz Varia. W pierwszym mapowana jest przede wszydtkim przestrzeń (krajobrazy azjatyckie) oraz aspekty temporalne wybranych zjawisk filmowych i medialnych. W drugiej części oglądowi poddana zostaje choćby literatura. Opublikowane: 2023-12-31

Spis treści

Kamila Żyto, Artur Piskorz

3-4

Eschatologie Pana Cogito

Przemysław Michalski

231-242

Wyświetl wszystkie wydania

Wersją pierwotną Rocznika Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, „Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione” jest wersja elektroniczna: nr ISSN 2300-5912.
(Wersja drukowana nr ISSN 2081-3325 jest wersją wtórną)