1. Wszystkie teksty nadesłane do redakcji  są recenzowane.
  2. Proces recenzyjny nadzorują redaktorzy tematyczni, czyli członkowie kolegium redakcyjnego, specjalizujący się w problematyce poruszanej w danym artykule.
  3. Redaktor tematyczny powołuje dwóch recenzentów zewnętrznych (spoza jednostki, w której zatrudniony jest autor), którzy niezależnie oceniają dany numer. 
  4. Recenzenci podejmują decyzję o zakwalifikowaniu tekstu do druku, biorąc pod uwagę m.in., nowatorskie ujęcie tematu, uwzględniające bieżącą literaturę przedmiotu, zastosowanie adekwatnej metodologii, oraz wkład wniosków w stan badań.
  5. Każda recenzja ma formę pisemną i musi się kończyć jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu publikacji do druku, bądź jej odrzuceniu.
  6. Ostateczną decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu podejmuje redaktor tematyczny na podstawie dwóch pisemnych recenzji zewnętrznych.
  7. Recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
  8. Recenzje są tajne. Redakcja nie ujawnia treści recenzji autorom, ani drugiemu recenzentowi

 

Wyjaśnienie dotyczące „ghostwriting” 

 

  1. Od autorów publikacji wymaga się podania współautorstwa i wkładu pracy wszystkich autorów, także inspirujących tekst i wykorzystanych w tekście (z podaniem ich uczelnianej afiliacji), przy założeniu podstawowej odpowiedzialności autora zgłaszającego artykuł.
  2. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej (w szczególności przypadki „ghostwriting”) oraz łamania zasad etyki i zawiadamia o nich odpowiednie podmioty.