Historia i profil czasopisma

„Studia de Arte et Educatione” poświęcone są przede wszystkim sztukom wizualnym, widzianym w kontekście edukacji artystycznej. Pismo sięga również do dziedzin pokrewnych, otwierając się na interdyscyplinarne dyskusje nad problemami współczesnej humanistyki.

Specjalnością rocznika są numery monograficzne. Pierwsze trzy dotyczyły najbardziej podstawowych zagadnień dotyczących relacji sztuki i edukacji. Tom czwarty poświęcony był problematyce warsztatu artysty-nauczyciela działającego w różnych dziedzinach i obszarach sztuki (wykorzystana została praktyczna wiedza i doświadczenia twórców). Kolejne dwa numery poruszały kwestie relacji słowa i obrazu w procesie edukacji. Następny tom dotyczył problemów tożsamości dzieła sztuki oraz identyfikacji wspólnot i osób stanowiących wyzwanie dla artystów czy nauczycieli. Zawarta w osobnym numerze refleksja o różnorodności mediów wykorzystywanych w sztuce i nauczaniu, nawiązywała do problemu wyznaczania granic dziedzin, miała także swe szczególne odniesienie do otwieranych nowych kierunków Wydziału – Digital Design oraz Sztuka i media. Przedstawienie w kolejnym tomie polskich twórców uczących sztuki oraz animujących kulturę wiązało się z otwieraniem nowego kierunku Animacja kultury, przypominając zarazem o potrzebie wzorców osobowych dla nauczanych i nauczających. Kontrowersyjne często nazwy, pojęcia i przykłady twórczości omawiał numer poświęcony aktualnym zagadnieniom sztuki krytycznej, społecznej, publicznej i zaangażowanej. Kolejny tom dotyczył możliwości traktowania dzieła sztuki jako narzędzia badawczego, ponownie mierząc się z problemem tożsamości dziedzin i dzieł, tym razem w odniesieniu do zwrotu wizualnego oraz kognitywistyki. Najnowsze wydania omawiały kolejno kulturę wizualną rozumianą jako dyskursywny element przestrzeni publicznej oraz problematykę nieobecności w dziełach sztuki współczesnej. Aktualny, 14 numer rocznika mierzy się z szeroko rozumianym zagadnieniem błędu w sztukach wizualnych.

Od czasu założenia czasopisma w 2005 roku publikują tu zarówno wybitni uczeni, jak i młodzi badacze, autorzy afiliowani w instytucjach naukowych w kraju i zagranicą, reprezentujący historię sztuki, estetykę i filozofię, pedagogikę oraz inne dyscypliny humanistyczne.