Informacje dla autorów

Czasopismo publikuje teksty w języku polskim oraz angielskim. Uprzejmie prosimy, aby teksty nadsyłane do redakcji przygotowywane były według następujących reguł. 

FORMAT TEKSTU

Artykuły o objętości nieprzekraczającej 1 arkusza wydawniczego (40 tys. znaków liczonych z przypisami dolnymi i spacjami), czyli ok. 18-20 stron maszynopisu (12 pt, Times New Roman, odstęp 1,5);

Długość recenzji nie powinna przekraczać 25 tysięcy znaków liczonych z przypisami dolnymi i spacjami (ok. 9-10 stron);

Przypisy, numerowane kolejnymi cyframi arabskimi, należy umieszczać na dole strony w formacie przyjętym przez redakcję (zob. przykłady poniżej lub bieżące numery pisma);

Tekst wyjustowany, wcięcie akapitowe: 1,25 cm;

Format przypisów: Times New Roman 10 pt, pojedynczy odstęp między wierszami, wyjustowane;

W tytule pliku prosimy podać nazwisko oraz pierwsze słowa tytułu, pisane z podkreślnikami, np. Nycz_Afektywne_manifesty.doc;

Format pliku: rtf lub doc (nie przyjmujemy tekstów zapisanych w innych formatach).

PRZYPISY

  1. Konieczne jest załączenie na końcu artykułu szczegółowej bibliografii zawierającej dane książek i artykułów np.

Hal Foster, Powrót realnego. Awangarda u schyłku XX wieku, tł. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera, Universitas, Kraków 2010

  1. Sztabiński, Profesjonalizacja wolności. Swoboda artysty w sztuce współczesnej, „Estetyka i Krytyka”, nr 17/18 [2/2009-1/2010], s. 24-25

 

  1. W tekście głównym w nawiasie półokrągłym podaje się nazwiska autora (lub skrótu tytułu w przypadku prac zbiorowych), daty wydania oraz numeru strony.

(Foster H., 2010)

(Foster H., 2010, s. 131)

(Biblioteki akademickie, 2005 s. 3)

 

Wariant w tekście:

  1. Foster (1999 s. 131) podaje, iż: „………”

 

W przypadku, kiedy autorami danej publikacji są dwie osoby, podaje się obydwa nazwiska

Rozdzielając przecinkiem lub spójnikiem "i", np.:

(Pioterek P., Zieleniecka B., 2000, s. 31)

W przypadku wielu autorów można podać nazwisko pierwszego i użyć skrótu polskiego "i in." np.:

(Żmigrodzki Z. i in., 2007, s. 23-25)

 

Odsyłając do kilku prac tego samego autora wydanych w jednym roku, dla ich odróżnienia

dodaje się po dacie publikacji małą literę "a", "b" itd., np.

(Maj M., 1999a, s. 2)

(Maj M., 1999b, s. 14)

(Maj M., 1999c, s. 1)

W powyższym przypadku pamiętać należy, by w bibliografii załącznikowej – będącej

wykazem wykorzystanej literatury zamieścić odpowiednie oznaczenia przy latach wydania,

np.:

  1. Maj M., 1999a, Biblioteki, SBP, Warszawa, s. 250
  2. Maj M., 1999b, Infobroker, Zagadnienia Informacji Naukowej, nr 14, s. 13-24
  3. Maj M.,1999c, Kształcenie kadr bibliotecznych, Kontekst , Warszawa, s. 150

 

  1. Sposób opisu ilustracji w tekście:

 

  1. 1 Autor, tytuł, rok wykonania, ewentualnie wymiary i źródło ilustracji

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Przypisy_harwardzkie

 

DODATKOWE INFORMACJE

Na pierwszej stronie należy umieścić następujące informacje:

Imię i nazwisko autora/autorów;

Dane kontaktowe (e-mail, adres pocztowy, telefon);

Krótką notę biograficzną wg wzoru: imię, nazwisko, stopień naukowy, miejsce zatrudnienia, zainteresowania badawcze, najnowsze publikacje, kontakt: adres e-mail, (do 400 znaków ze spacjami). Na dole strony umieściliśmy przykładowe biogramy.