Przepisywanie krajobrazu. Azjatyckie pejzaże we współczesnej (pop)kulturze audiowizualnej – przypadek Dalekiego Wschodu

Main Article Content

Magdalena Kempna-Pieniążek
https://orcid.org/0000-0002-2569-5596

Abstrakt

Tematem artykułu jest obecność dalekowschodniej wrażliwości pejzażowej w najnowszych popkulturowych realizacjach audiowizualnych. Autorkę interesują ślady takiego postrzegania czasu i przestrzeni, które ukonstytuowało tradycyjne chińskie, japońskie i koreańskie strategie krajobrazowe. W tym celu analizie poddane zostają seriale The Untamed (2019), Kingdom (2019–) oraz Barakamon (2014). Uformowane na gruncie kultury popularnej i obliczone na kontakt z szeroką publicznością, stanowią one, zdaniem autorki, świadectwo żywotności dalekowschodnich tradycji pejzażowych, a sposób, w jaki ich twórcy wykorzystują możliwości oferowane przez filmowe medium, nasuwa skojarzenia z rozwiązaniami charakterystycznymi dla orientalnego malarstwa.

Article Details

Jak cytować
Kempna-Pieniążek, M. (2023). Przepisywanie krajobrazu. Azjatyckie pejzaże we współczesnej (pop)kulturze audiowizualnej – przypadek Dalekiego Wschodu. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia De Arte Et Educatione, 18(377), 9–30. https://doi.org/10.24917/20813325.18.1
Dział
Artykuły
Biogram autora

Magdalena Kempna-Pieniążek - Uniwersytet Śląski

Magdalena Kempna-Pieniążek – dr hab., profesor Uniwersytetu Śląskiego w InstytucieNauk o Kulturze. Prowadzone przez nią badania dotyczą audiowizualnej astrokultury, filmowego autorstwa, pejzaży filmowych, estetyki noir i neo-noir oraz problemów duchowości w kinie. Autorka kilku monografii, m.in. Formuły duchowości w kinie najnowszym (2013),Neo-noir. Ciemne zwierciadło czasów kryzysu (2015), Lekcje ciemności. Kino dokumentalne Wernera Herzoga (2020), a także artykułów publikowanych na łamach czasopism takich jak „Kwartalnik Filmowy”; współredaktorka tomów Filmowe pejzaże Europy (2017) oraz
Filmowe pejzaże Ameryk (2020).