Krajobraz poza czasem. Pejzaż azjatyckiej dżungli w filmach i prozie Wernera Herzoga

Main Article Content

Magdalena Kempna-Pieniążek
https://orcid.org/0000-0002-2569-5596

Abstrakt

Tematem artykułu są obrazy azjatyckich dżungli zawarte w dwóch ściśle związanych ze sobą filmach Wernera Herzoga: dokumencie Mały Dieter chciałby latać (1997) oraz fabularnej Operacji Świt (2005), a także w powieści Zmierzchanie świata (2022). Autorka analizuje sposób, w jaki niemiecki reżyser przekształca pejzaż realnie istniejącego miejsca w ponadczasowy i uniwersalny krajobraz duszy. W tym celu dokonuje opisu dżungli jako lokacji, w której toczy się akcja dzieł omawianych w artykule, po to, by następnie pokazać, jak za pomocą charakterystycznych dla siebie środków formalnych reżyser przeobraża ją i podporządkowuje nadrzędnym estetycznym ideom swojego kina.

Article Details

Jak cytować
Kempna-Pieniążek, M. (2023). Krajobraz poza czasem.: Pejzaż azjatyckiej dżungli w filmach i prozie Wernera Herzoga. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia De Arte Et Educatione, 18(377), 111–126. https://doi.org/10.24917/20813325.18.7
Dział
Artykuły
Biogram autora

Magdalena Kempna-Pieniążek - Uniwersytet Śląski

Magdalena Kempna-Pieniążek – dr hab., profesor Uniwersytetu Śląskiego w Instytucie Nauk o Kulturze. Prowadzone przez nią badania dotyczą audiowizualnej astrokultury, filmowego autorstwa, filmowych pejzaży, estetyki noir i neo-noir oraz problemów duchowości w kinie. Autorka kilku monografii, m.in. Formuły duchowości w kinie najnowszym (2013), Neo-noir. Ciemne zwierciadło czasów kryzysu (2015), Lekcje ciemności. Kino dokumentalne Wernera Herzoga (2020), a także artykułów publikowanych na łamach czasopism takichjak „Kwartalnik Filmowy”; współredaktorka tomów Filmowe pejzaże Europy (2017) oraz
Filmowe pejzaże Ameryk (2020).