Eschatologie Pana Cogito

Main Article Content

Przemysław Michalski
https://orcid.org/0000-0002-7751-1306

Abstrakt

Artykuł jest próbą analizy wierszy Zbigniewa Herberta o tematyce eschatologicznej. Autor proponuje podział tych utworów na wiersze eschatologiczne we właściwym znaczeniu tego słowa, czyli takie, które zmagają się z tajemnicą śmierci i życia pozagrobowego oraz proponują poetyckie wizje zaświatów, i wiersze określone jako quasi-eschatologiczne, to znaczy utwory wykorzystujące eschatologiczne obrazowanie do omawiania problemów doczesnych.

Article Details

Jak cytować
Michalski, P. (2023). Eschatologie Pana Cogito. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia De Arte Et Educatione, 18(377), 231–242. https://doi.org/10.24917/20813325.18.14
Dział
Artykuły
Biogram autora

Przemysław Michalski - Uniwersytet Komisji Edukacji Nardowej w Krakowie

Przemysław Michalski studiował w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w roku 1996 uzyskał tytuł magistra. Tematem jego pracy magisterskiej były związki pomiędzy Kierkegaardowskim pojęciem rozpaczy oraz poezją T. S. Eliota. W roku 2005 obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim pracę doktorską, która dotyczyła problemu obecności elementów mistycznych w poezji G. M. Hopkinsa. W roku 2016 uzyskał tytuł doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt. „No friendly God?” (Self-)Manifestations of the Divine in the Poetry of R. S. Thomas. Obecnie zajmuje stanowisko adiunkta w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Opublikował szereg artykułów naukowych na temat poezji anglojęzycznej oraz polskiej, jak również związków między literaturą, filozofią i religią.