„Poza granice milimetrów, ekranów i projektorów”. Zjawisko transdiegetyczności w perspektywie amerykańskiego kina transgresji

Main Article Content

Weronika Wasilewska
https://orcid.org/0009-0001-1548-5755

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest próbą scharakteryzowania przejawów filmowej transgresji oraz związanego z nią zjawiska transdiegetyczności na obszarze kina transgresji – ruchu, który pojawił się w amerykańskim kinie undergroundowym na przełomie lat 80. i 90. Wykorzystując takie koncepcje teoretyczne, jak podmiot kinestetyczny Vivian Sobchack, diegeza dynamiczna Marca Verneta oraz interkorporalność w rozumieniu Vittorio Gallesego i Valentiny Cuccio, autorka analizuje, po pierwsze, wzajemną relację między ciałami ekranowymi i zewnętrznymi (odbiorcami), po drugie – relację tych ciał ze sferą rzeczywistości filmowej i pozafilmowej. Stara się dowieść, że interkorporalność wymienionych wyżej podmiotów jest źródłem destabilizacji wyraźnego podziału na sferę symboli i rzeczywistości. Prowadzi to do powstania zjawiska transdiegetyczności, polegającego na transferze różnych elementów i podmiotów (ekstra)diegetycznych między tymi dwoma rzeczywistościami.

Article Details

Jak cytować
Wasilewska, W. (2023). „Poza granice milimetrów, ekranów i projektorów”.: Zjawisko transdiegetyczności w perspektywie amerykańskiego kina transgresji. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia De Arte Et Educatione, 18(377), 147–164. https://doi.org/10.24917/20813325.18.9
Dział
Artykuły
Biogram autora

Weronika Wasilewska - Uniwersytet Łódzki

Weronika Wasilewska – studentka drugiego roku studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim (kierunek Media audiowizualne i kultura cyfrowa). Do moich zainteresowań badawczych należą m.in. telewizja i jej konteksty społeczno-kulturowe, kino amerykańskie, kino eksperymentalne, zagadnienia z zakresu narratologii filmowej oraz queer studies.